Franc Sušnik, kandidat za župana občine Vransko: Za varno in prijetno bivalno okolje, za prijazno občino Vransko!

Franc Sušnik se bo potegoval za še en županski mandat. Franc Sušnik se bo potegoval za še en županski mandat.

»Kandidati občinskega odbora SDS Vransko smo pripravljeni prisluhniti Vašim pobudam in potrebam,« so sporočili iz občinskega odbora SDS Vransko.

 

V programu za prihodnje mandatno obdobje izpostavljamo področja delovanja, konkretne naloge in projekte, ki bodo usmeritev in vodilo našega delovanja. Vse svoje znanje, izkušnje in srčnost bomo vložili v izvedbo in uresničitev programa za:

 • najboljše možne pogoje za delovanje šole in vrtca, zato bomo glede na pričakovan povečan vpis v vrtec Vransko uredili prostore še za en cel in en polovični oddelek vrtca;
 • kvalitetno in dostopno zdravstveno oskrbo občanov s posebnim poudarkom na zdravstveni oskrbi mladih in starejših, poskrbeli pa bomo tudi za lažji dostop do zobozdravstvenih storitev;
 • ohranitev visokega nivoja oskrbe starejših in pomoči potrebnih, posebno skrb in pozornost bomo posvečali razvoju pomoči na domu in različnim oblikam oskrbe na daljavo;
 • vzdrževanje visokega nivoja kulturne, športne in rekreativne ponudbe v občini;
 • zagotovitev novih, ustreznejših prostorov za delovanje naše občinske knjižnice;
 • ohranitev primernih pogojev za delovanje društev;
 • nadaljnji razvoj gasilstva in ohranitev visokega nivoja požarne varnosti, prostovoljnim gasilcem Gasilskega društva Vransko bomo pomagali pri izgradnji novega gasilskega doma;
 • zagotovitev optimalnih prostorskih pogojev za stanovanjsko gradnjo, razvoj poslovnih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest s pripravo in sprejemom novega občinskega prostorskega načrta;
 • zagotavljanje optimalnih pogojev za razvoj turizma in gostinstva;
 • spodbujanje kmetijske dejavnosti, s posebnim poudarkom na ohranitvi kmetijske dejavnosti in poseljenosti hribovitih predelov naše občine;
 • izboljšanje prometne varnosti, z izgradnjo varnih križišč z zavijalnimi pasovi na regionalni cesti in avtobusnega postajališča ter prehoda za pešce v Brodeh in hodnika za pešce v Prekopi;
 • zagotovitev popolne poplavne varnosti na širšem območju trga Vransko z zaključkom izgradnje vodnega zadrževalnika v Praprečah;
 • nadaljevanje obnove lokalnih cest in javnih poti, več pozornosti in sredstev pa namenili rednemu in zimskemu vzdrževanju cest in javnih površin;
 • nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Brodeh in izgradnjo druge faze čistilne naprave Vransko;
 • zaključitev obnove okolice mrliške vežice in pokopališča;
 • izgradnjo novega mostu na Merinščici in pločnika ter zaključitev izgradnje prometne povezave med trgovskim centrom in trgom Vransko;
 • polepšanje podobe trga in naših vasi z doslednim urejanjem javnih površin, s sajenjem okrasnega drevja in drevoredi, z urejanjem cvetličnih gred in izboljšanjem javne snage.
nazaj na vrh