Politika varstva osebnih podatkov

 • Kategorija: Uncategorised
 • Ogledov

 Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z našim podjetjem Nova obzorja založništvo d.o.o. (v nadaljevanju: »podjetje«) o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«)), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak način naše podjetje kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag.

1) Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje:

Nova obzorja založništvo d.o.o.

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

Telefonska številka: 01 2447200

E pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Upravljavec uporablja to politiko zasebnosti za spletne strani

 

2) Kontakt za varstvo osebnih podatkov

Za vsa vprašanja, zahtevke, poizvedbe, uvlejalvjlanje vaših pravic ipd. se lahko obrnete na nas po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali z redno pošto na naslov podjetja.

3) Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

4) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Podjetje zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

4.1) Izpolnitev zakonske obveznosti

Na osnovi določil v zakonu podjetje obdeluje podatke o svojih zaposlenih, kar mu omogoča delovnopravna in socialnovarstvena zakonodaja. Podjetje na podlagi zakonske obveznosti za namene zaposlovanja obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčno številko, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče ipd.

4.2) Izvajanje pogodbe

V primeru, ko s podjetjem posameznik sklene pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja blaga in storitev, članstvo v klubih ugodnosti, udeležba dogodkih, izobraževanjih, promocijah ipd. V kolikor posameznik osebnih podatkov ne posreduje, podjetje ne more skleniti pogodbe, prav tako podjetje ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga v skladu s sklenjeno pogodbo. Podjetje lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z redno pošto na naslov podjetja.

4.3) Zakoniti interes

Podjetje lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo. Obdelava osebnih podatkov posameznikov za namene neposrednega trženja se šteje za opravljeno v zakonitem interesu. Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev, obveščanja o ugodnostih, dogodkih ipd. Za dosego teh namenov lahko podjetje uporablja navadno pošto, telefonske klice, elektronsko pošto in druga telekomunikacijska sredstva. Za namene neposrednega trženja lahko podjetje obdeluje naslednje osebne podatke posameznikov: ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Navedene osebne podatke lahko za namene neposrednega trženja podjetje obdeluje tudi brez izrecne privolitve posameznika. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na zasebnost.si z redno pošto na naslov podjetja.

4.4) Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja

V kolikor podjetje nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte za namene obveščanja in komunikacije;
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani podjetja) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih podjetja;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z redno pošto na naslov podjetja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

4.5) Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika

Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko podjetje poišče osebni dokument posameznika, če obstaja, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci, za kar podjetje ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

5) Hramba in izbris osebnih podatkov

Podjetje bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor podjetje podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za časa sodelovanja s podjetjem, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

6) Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Podjetje lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje so predvsem:

 • računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne storitve);
 • vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Arnes, Microsoft, Google);
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram ipd.).

Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Podjetje za namene boljšega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja, vodi seznam pogodbenih obdelovalcev, v katerem so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje.

Podjetje kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri čemer so pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Zasebnostnega ščita EU-ZDA (Privacy Shield).

Več o Zasebnostnem ščitu EU-ZDA na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/iznos-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/iznos-osebnih-podatkov-v-zda/.

7) Piškotki

Spletna stran podjetja deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies).

...

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, v kolikor je uporabnik že obiskal spletno mesto. Pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali popolnoma onemogoči.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje posamezniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomočjo piškotkov ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Več o piškotkih za posamezno našo spletno stran, katere upravljavec smo, si lahko preberete v posebnem dokumentu na vsaki naši spletni strani.

8) Varovanje podatkov in točnost podatkov

Podjetje skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom.

Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Podjetje se bo trudilo, da bodo osebni podatki, ki jih obdeluje, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko obrnemo tudi na posameznika za potrditev točnosti osebnih podatkov.

9) Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • Zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo;
 • zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima podjetje ter preveri, ali jih podjetje obdeluje zakonito;
 • zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov;
 • zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;
 • ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se podjetje sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če podjetje obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja;
 • zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da podjetje ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;
 • zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo;
 • prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno sprejel, razen če podjetje nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z redno pošto na naslov podjetja. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa lahko podjetje zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko podjetje zahtevo tudi zavrne. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti moralo podjetje od posameznika zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko posameznik uporabi obrazec Informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava na: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Zahteva_za_seznanitev_z_lastnimi_osebnimi_podatki__Obrazec_SLOP_.doc

V primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na nadzorni organ (Informacijskega pooblaščenca). Povezava na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/prijava-krsitev/

 

Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na naše podjetje preko elektronske pošte na [email protected] ali z redno pošto na naslov podjetja.

10) Objava sprememb

Vsaka sprememba naše Politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani podjetja.   Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejel Jože Biščak, direktor dne, 15.6.2020

Add a comment

Splošni pogoji akcij

 • Kategorija: Uncategorised
 • Ogledov

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE TISKANE IN ELEKTRONSKE EDICIJE DEMOKRACIJA IN KUPCE KNJIG PODJETJA NOVA OBZORJA d. o. o., LINHARTOVA CESTA 13, 1000 LJUBLJANA, V AKCIJI “PODARITE SI DEMOKRACIJO IN RAZVAJANJE V DVOJE” ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

I. Splošne določbe

Podjetje Nova obzorja d. o. o., organizira naročniško akcijo tednika Demokracija in knjigarne vseKnjige.si, v kateri se lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 1.1.2020, za obdobje od 17.9.2020 do 17.9.2021, naročijo na prejemanje tiskane in/ali elektronske izdaje tednika Demokracija. Prvih 10 naročnikov na tiskano in/ali elektronsko izdajo tednika Demokracija prejme knjigo Če je to sreča, drugih 10 pa knjigo Moje življenje v totalitarizmu. Obstoječi naročniki pa lahko naročijo dve knjigi iz nabora knjig naše založbe Nova obzorja; prvo po redni ceni, drugo, cenejšo, knjigo pa prejmete za simboličnih 2,50 EUR (glej seznam v III. členu). Iz prodaje po nižji ceni so izvzete knjige, ki padejo v Zakon o enotni ceni knjige, t.j. knjige, ki so izšle pred manj kot pol leta.

Po koncu akcije bomo izmed vseh naročnikov tednika Demokracija izžrebali 10 srečnežev, ki jim bomo podarili knjigo Slovenci na poti iskanja resnice.

Vsi, ki bodo na dan 5.10.2020 naročniki tednika Demokracija, sodelujejo v finalnem žrebanju za 7. nagrad:

1.       nagrada: dve nočitvi za dve osebi na posestvu Na Škaluc

2.       nagrada: knjiga Slovenski zgodovinski atlas

3.       nagrada: podpisana knjiga Jožeta Možine Slovenski razkol

4.       nagrada: podpisana knjiga Jožeta Možine Slovenski razkol

5.       nagrada: podpisana knjiga Igorja Omerze Kriminalni temelji TO in NLB

6.       nagrada: podpisana knjiga Igorja Omerze UDBA in akcija Sever

7.       nagrada: podpisana knjiga Igorja Omerze Temna stran Dela

Akcija traja od 17.9.2020 do vključno 5.10.2020 oziroma do razprodaje zalog posamezne knjige.

II. Opredelitev pojmov

Podjetje Nova obzorja d. o. o., organizira naročniško akcijo “Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje” tednika Demokracija in knjigarne vseKnjige.si, v kateri se lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 1.1.2020, za obdobje od 17.9.2020 do 17.9.2021, naročijo na prejemanje tiskane in/ali elektronske verzije tednika Demokracija. Obstoječi naročniki lahko naročijo dve knjigi iz nabora knjig naše založbe Nova obzorja. Prvo po redni ceni, drugo, cenejšo, knjigo pa prejmete za simboličnih 2,50 EUR (glej seznam v III. členu).

Tednik Demokracija – tiskana ali elektronska izdaja.

Tiskana edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v tiskani obliki.

Elektronska edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v elektronski obliki (PDF format) in je elektronska verzija tiskane edicije.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja, d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, ali s pismom, poslanim po pošti.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, Ljubljana.

Knjiga – produkt v ponudbi podjetja Nova obzorja d. o. o., katerega založnik in izdajatelj je izključno založba Nova obzorja d.o.o., ki se ga lahko naroči prek zgoraj navedenih prodajnih kanalov.

III. Naročanje

Cena enega izvoda tiskanega tednika Demokracija znaša 3,10 EUR z DDV (5,00%).

Cene naročnin so:

MESEČNO PLAČILO

     

MESEC

IZVODI

BREZ POPUSTA

S POPUSTOM

 

JANUAR

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 

FEBRUAR

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

MAREC

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

APRIL

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 

MAJ

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

JUNIJ

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

JULIJ

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 

AVGUST

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

SEPTEMBER

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

OKTOBER

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 

NOVEMBER

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

DECEMBER

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 
 

53

164,30 EUR

156,11 EUR

 
         
   

navadno

upokojenci

S POPUSTOM

4 x letno

januar do september

5%

5%

38,29 EUR

 

oktober do december

5%

5%

41,23 EUR

2 x letno

januar do junij

10%

10%

72,54 EUR

 

julij do december

10%

10%

75,33 EUR

1 x letno

 

15%

15%

139,66 EUR

         

TUJINA

poštnina

revija

izvodi

skupaj

članice EU

1,2519 EUR

3,10 EUR

53

230,65 EUR

OSTALO

1,0433 EUR

2,95 EUR

53

211,65 EUR

*Vse cene, razen tujina/ostalo, vključujejo DDV.

Cena enega izvoda elektronskega tednika Demokracija znaša 2,75 EUR z DDV (5,00%).

Mesečna naročnina znaša:

MESEC

IZVODI

SKUPAJ

 

OKTOBER

5

13,75 EUR

 

NOVEMBER

4

11,00 EUR

 

DECEMBER

5

13,75 EUR

 

*Vse cene vključujejo DDV.

Fizične osebe se na tiskano edicijo po pogojih akcije “Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje” podjetja Nova obzorja d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, prek elektronske pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., na  telefonski številki 01 24 47 200, oz. pismom poslanim po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Pravne osebe se na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., po pogojih akcije “Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje” lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Naročnik začne prejemati naročeno edicijo še v istem tednu, če Oddelek naročnin naročilo prejme od četrtka do ponedeljka do konca dneva. V kolikor Oddelek naročnine prejme naročilo od torka dalje, pa bo naročnik prvi izvod naročene edicije prejel v naslednjem tednu. 

Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004 do 113/2005) s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.

Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo. Plačnik elektronske edicije v naročilu izrazi željo, na kateri elektronski naslov želi prejemati naročeno elektronsko edicijo.

Na tednik Demokracija po pogojih akcije “Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje” se lahko naročijo tudi naročniki iz tujine, vendar jim bo podjetje Nova obzorja, d. o. o., za poslane izvode zaračunalo še poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenija.

Po preteku akcije “Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje” bo naročnik avtomatsko prejemal tednik Demokracija po takrat veljavnih Splošnih pogojih za naročnike tiskane/elektronske edicije podjetja Nova obzorja d. o. o., za fizične in pravne osebe, ki so objavljeni na www.demokracija.si, razen če bo pred pretekom obdobja akcije izrecno izrazil željo, da tednika Demokracija ne želi več prejemati. Za izvode prejete po 17.9.2021 veljajo Splošni pogoji za naročnike tiskane ali elektronske edicije podjetja Nova obzorja d. o. o., za fizične in pravne osebe.

Obstoječi naročniki tednika Demokracija lahko v obdobju od 17.9.2020 do 5.10.2020 naročijo dve knjigi iz nabora knjig založbe Nova obzorja. Prvo po redni ceni, drugo, cenejšo knjigo, pa za 2,50 EUR. Vsaka nadaljnja naročena knjiga se zaračuna po istem sistemu. Poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije plača naslovnik. Naročilo je možno po telefonu 01/24 47 200 ter v spletni knjigarni vseKnjige.si, kjer je edina možnost plačila plačilo po povzetju.

V akcijo so zajete vse knjige, katerih založnik in izdajatelj je podjetje Nova obzorja d.o.o.

SEZNAM KNJIG:

Knjiga

Redna cena

Enotna cena knjige

Med svobodo in rdečo zvezdo

40,00 €

NE

Pričevanja

20,44 €

NE

Mati Slovenija

9,18 €

NE

Ustava ZDA

20,82 €

NE

Slovensko predsedovanje v ognju lastnih sil

28,89 €

NE

Predsednikovo simbolno odlikovanje zločina

15,00 €

NE

Od stavke do stranke

37,00 €

NE

Od osvobodilnega boja do banditizma

30,00 €

NE

Moje življenje v totalitarizmu

29,99 €

NE

Moja pot ob Pučniku

25,00 €

NE

Za kulturo življenja

39,00 €

NE

Negotogo življenje 176. članice OZN

35,00 €

NE

JBTZ 25 let

35,00 €

NE

Primer JJ

29,00 €

NE

Vojna za Slovenijo

49,00 €

NE

Trenches

35,00 €

NE

Od kod in kam?

14,00 €

NE

Druga republika

45,00 €

NE

Noriško kraljestvo

25,00 €

NE

Od dobrosrčnega siromaka do grajskega junaka

13,00 €

NE

Dr. Henrik Tuma, zamolčani raziskovalec avtohtonega slovenskega krajevnega imenoslovja v Alpah

15,00 €

NE

Poti in stranpoti slovenske politike

20,00 €

NE

Jadranski almanah

15,00 €

NE

Ponižani in razžaljeni funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci 

15,00 €

NE

Naprej!

25,00 €

NE

Pisma podpore in upora

25,00 €

NE

Pohod resnice in poraz zmagovalcev

11,00 €

NE

Manifest za domovino

13,00 €

NE

Evropa, islam, džihad

12,00 €

NE

Zgodbe iz kavarne Hayek

14,00 €

NE

Deček Anže brani vas Svetje

14,00 €

NE

Slovenci na poti iskanja resnice

15,00 €

NE

Iskanja slovenske poti

15,00 €

NE

Prvorazredni- sistem za lažno elito

10,00 €

NE

30 let zvestobe Sloveniji

10,00 €

NE

Tranzicija

30,00 €

NE

Slovenija, vstan'!

22,00 €

NE

Evropa narodov

13,00 €

NE

Se je slovenska država po(ne)srečila

30,00 €

NE

Sence časa

12,00 €

NE

First-Class Citizens

14,00 €

NE

Huda pravda

20,00 €

DA

Zapisi konservativnega liberalca

19,00 €

DA

Potovati z Orwellom

12,00 €

DA

Policist in politik

38,00 €

DA

Ponudba velja do razprodaje zalog.

IV. Plačevanje obveznosti

Račun za izvode tednika Demokracija in knjige naročene v akciji “Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje”  lahko plača plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, z elektronskim nakazilom. Račun s položnico pošlje podjetje Nova obzorja, d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Rok plačila je 14 dni po izstavitvi računa.

Reklamacije do roka plačila navedenega na računu sprejema naročniški oddelek podjetja Nova obzorja d. o. o., po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonsko številko 01 24 47 200.

V primeru neporavnavanja obveznosti plačnik prejme opomin s plačilnim rokom 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava edicije do poravnave dolga in zaračunajo zakonske zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnavnih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava edicije ponovno vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom.

Knjige naročene po pogojih akcije “Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje”  lahko naročnik poravna po povzetju, prek transakcijskega računa (s položnico). Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last podjetja Nova obzorja d. o. o..

Podjetje Nova obzorja d. o. o., bo kupcu knjig zaračunala tudi pripadajoči strošek poštnine, ki ga kupec poravna na enak način kot je kupil knjigo: po povzetju, prek transakcijskega računa.

V primeru predčasne odpovedi oziroma neplačevanja računa v obdobju 17.9.2020 do 17.9.2021 se naročnik zaveže prejeto nagrado  plačati po redni ceni; nagrade so: dve nočitvi za dve osebi na posestvu Na Škaluc (260,00 EUR z DDV), knjiga Slovenski zgodovinski atlas (109,00 EUR z DDV), knjiga Jožeta Možine Slovenski razkol (58,00 EUR z DDV), knjiga Igorja Omerze Kriminalni temelji TO in NLB (24,90 EUR z DDV), knjiga Igorja Omerze UDBA in akcija Sever (29,90 EUR z DDV), knjiga Igorja Omerze Temna stran Dela (24,90 EUR z DDV).

V. Vračilo kupljenih knjig

Kupec ima pravico odstopiti od nakupa knjig po akciji “Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje”  v 8 dneh od prejema blaga in sicer na enega od dveh načinov:

- da vrne blago na založbo v 8-ih dneh po prejemu

- ali, da o odstopu v roku 8-ih dni pisno obvesti podjetje Nova obzorja d. o. o., ter v 8-ih dneh po oddaji tega obvestila podjetju Nova obzorja d. o. o., vrne blago.

Pogoj v obeh primerih je, da blago vrne na naslov podjetja Nova obzorja d. o. o., nepoškodovano in v nespremenjeni količini, v obliki, kot ga je prejel. V kolikor so ti pogoji izpolnjeni, podjetje Nova obzorja d. o. o., kupcu povrne celotno kupnino.

VI. Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.si ali v tiskani ediciji podjetja Nova obzorja, d. o. o., Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si.

VII. Podatki o naročniku/plačniku/nagrajencu

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika/nagrajenca uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z naročilom naročnik/plačnik/nagrajenec dovoljuje, da podjetje Nova obzorja, d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja d. o. o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorj, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).
Pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta www.demokracija.si, se hranijo pri podjetju Nova obzorja d. o. o., zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1).
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka ter pošte v tedniku Demokracija in na spletni strani www.demokracija.si.

 

VIII. Dostava

Dostava tiskane edicije na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Naročniki naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja d. o. o.

Za dostavo tiskane edicije izven Slovenije se zaračunava dejanske stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.

Dostava elektronske edicije na kateri koli naslov je brezplačna.

Reklamacije glede dostave sprejema podjetje Nova obzorja d. o. o., na številki 01 24 47 200, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dostava knjig iz knjigarne vseKnjige.si poteka po pošti s plačilom poštnine po povzetju, ki jo zaračunava Pošta Slovenije neodvisno od podjetja Nova obzorja, d. o. o. Za dostavo izven Slovenije se zaračunava dejanske stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.
Naročeno blago bo odposlano praviloma v 48 urah od prejema naročila. Navedeni rok začne teči pri prejemu naročila do 14. ure še isti dan, sicer pa prvi delovni dan po prejemu naročila. Naročeno blago je možno prevzeti tudi osebno na sedežu podjetja Nova obzorja, d. o. o., vsak delovnik med 9. in 15. uro.

IX. Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

Pogodba oz. naročnina po pogojih akcije »Podarite si Demokracijo in razvajanje v dvoje« je sklenjena za 12 mesecev, po preteku teh pa se podaljša za nedoločen čas. Pogodbo oz. naročnino lahko naročnik odjavi pisno na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odjave sprejemamo do 15. v mesecu z veljavnostjo na prvi dan v naslednjem mesecu.

V primeru predčasne odpovedi se naročnik zaveže, da bo nagrado plačal po redni ceni.

X. Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh po prejemu prvega izvoda revije sporoči na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, Ljubljana ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za tako odločitev. Lahko pa svojo odstopno izjavo poda na obrazcu za odstop, ki je objavljen na spletni strani www.demokracija.si. Naročnik vrne revijo na naslov podjetja brez odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik pošlje sporočilo podjetju, da odstopa od pogodbe pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik.

XI. Žrebanje med naročniki

Izmed vseh, ki bodo 5.10.2020 naročniki tednika Demokracija, bo podjetje Nova obzorja d. o. o., izvedlo žreb za naslednje nagrade (7 nagrad):

nagrada: dve nočitvi za dve osebi na posestvu Na Škaluc

nagrada: knjiga Slovenski zgodovinski atlas

nagrada: podpisana knjiga Jožeta Možine Slovenski razkol

nagrada: podpisana knjiga Jožeta Možine Slovenski razkol

nagrada: podpisana knjiga Igorja Omerze Kriminalni temelji TO in NLB

nagrada: podpisana knjiga Igorja Omerze UDBA in akcija Sever

nagrada: podpisana knjiga Igorja Omerze Temna stran Dela

Žrebanje bo potekalo v navzočnosti komisije, ki jo bodo sestavljale tri osebe. Dve sta zaposleni v podjetju Nova obzorja, d. o. o., tretja je zunanja. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj, datum in uro žrebanja, prisotne osebe, potek žrebanja, podatke o nagrajencu in nagradi, ki jo je  prejel. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno, pritožba ni mogoča.

Podjetje Nova obzorja d. o. o., bo izžrebance obvestilo po elektronski pošti ali navadni pošti. Ime, priimek in kraj bivanja izžrebancev bodo objavljeni v številki tednika Demokracija, ki bo izšla 8.10.2020.

Nagrade bodo nagrajencem poslani po pošti na naslov, kamor naročnik prejema tednik Demokracija.

V primeru, da izžrebani nagrade ne bo prevzel in se leta vrne na sedež podjetja Nova obzorja d. o. o., od podjetja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Podjetje Nova obzorja d. o. o., je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil in javne obljube bona. V tem primeru se bon ne podeli.

Vse davščine in druga javna bremena, ki so povezana z izročitvijo nagrade, v celoti nosi podjetje Nova obzorja d. o. o. Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke: popolno ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, pošta stalnega prebivališča, davčna številka. Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2. V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

XII. Reklamacije

Pritožbe oz. reklamacije v zvezi z naročilom in dostavo tednika Demokracija lahko sporočite naročniški službi, in sicer na tel. št. 01 24 47 200 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ta pa vam bo najkasneje v 8 dneh odgovorila. Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije pri podjetju Nova obzorja, d. o. o.


XIIII. Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja d. o. o.,  Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja.

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006).

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Veljavnost od 17.9.2020

Potrdil: Jože Biščak, direktor

Add a comment

Tako je kongresu govoril Donald Trump: Vera in družina sta središče našega življenja, ne pa država!

 • Kategorija: Uncategorised
 • Ogledov

»Evelyn, Elizabeth, Freddy in Robert, nocoj vsi molijo za vas. Cela Amerika žaluje z vami. Prosim vas, vstanite. Najlepša hvala. Želim, da veste, da se nocoj 320 milijonov ameriških src lomi za vas. Čeprav si ne moremo predstavljati, kako globoka je vaša žalost, lahko storimo to, da drugim družinam ne bo treba občutiti take žalosti,« je dejal Donald Trump in pozval kongres, naj odpravi pomanjkljivosti v zakonodaji, da kriminalci kot tudi tisti iz skupine MS-13 ne bi več mogli priti v ZDA.

Add a comment Preberite več: Tako je kongresu govoril Donald Trump: Vera in družina sta središče našega življenja, ne pa država!

Splošni pogoji za naročnike tednika Demokracija

 • Kategorija: Uncategorised
 • Ogledov

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE TISKANE EDICIJE PODJETJA NOVA OBZORJA d. o. o., ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

I. Splošne določbe

Podjetje Nova obzorja d. o. o., izdaja tednik Demokracija – tiskana edicija, ki jo je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanjo naročiti. Na tiskano edicijo se lahko naročijo fizične in pravne osebe. Tiskana edicija ponuja različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju edicije. Podjetje izdaja tudi elektronsko obliko tiskane edicije, ki je identična tiskani ediciji.

II. Opredelitev pojmov

Tednik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat tedensko.

Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki se prek katerega koli prodajnega kanala naroči na eno ali več edicij podjetja Nova obzorja d. o. o. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti in jih redno plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. Plačnik je tudi fizična ali pravna oseba, ki sama ne prejema edicije, pa le plačuje račune za naročnino drugega naročnika edicije.

Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki prejema edicijo na podlagi naročniškega razmerja. Če naročnik ni hkrati tudi plačnik, sam ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.

Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Cene se določajo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom podjetja Nova obzorja d. o. o., ki je objavljen na spletni strani www.demokracija.si in dostopen na sedežu podjetja. Naročnina se zaračunava v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja d. o. o., Linhartova cesta 13, Ljubljana.

Nagradna igra – igra, objavljena v edicijah podjetja Nova obzorja d. o. o., v kateri lahko sodeluje kdor koli razen zaposlenih v  podjetju Nova obzorja d. o. o., in morebitnih družbah soizvajalcih oz. soorganizatorjih igre ter njihovih ožjih družinskih članov. Za sodelovanje v nagradni igri lahko sodelujoči v primeru, da je izžreban, prejme nagrado. Natančna pravila nagradne igre so za vsako nagradno igro objavljena posebej.

Nagradna križanka – križanka, objavljena v tiskani ediciji podjetja Nova obzorja d. o. o. Za poslano rešitev lahko reševalec, v primeru, da je izžreban, prejme razpisano nagrado.

Knjiga – produkt v ponudbi podjetja Nova obzorja d. o. o., ki se ga lahko naroči prek zgoraj navedenih prodajnih kanalov.

III. Naročanje

Fizične osebe se na tiskano in/ali elektronsko edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, prek elektronske pošte na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., na telefonski številki 01 24 47 200 ali z naročilnico oz. pismom poslanim po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Pravne osebe se na tiskano in/ali elektronsko edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Naročnik začne prejemati naročeno edicijo še v istem tednu, če Oddelek naročnin naročilo prejme do ponedeljka, do 14.00 ure. V kolikor Oddelek naročnin prejme naročilo od ponedeljka, po 14.00 uri, pa bo naročnik prvi izvod naročene edicije prejel v naslednjem tednu.

Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 98/2004). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004 do 113/2005) s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.

Plačnik se s plačilom prvega računa zavezuje, da bo redni plačnik naročene revije.

Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo. Plačnik v naročili izrazi željo, na kateri elektronski naslov želi prejemati elektronsko edicijo.

Revijo je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali prednostne pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk, ki nastanejo po pošti, podjetje Nova obzorja d. o. o., ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Popusti pri naročninah se določajo glede na trenutno veljavno poslovno politiko podjetja, ki je objavljena na spletni strani www.demokracija.si.

IV. Plačevanje naročnine

Račune plačuje plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, prek trajnika v banki, z elektronskim nakazilom. Račune s položnicami pošilja podjetje Nova obzorja d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Rok plačila je 15 dni po izstavitvi računa. Trajni nalog lahko odpre plačnik v banki, kjer ima odprt osebni račun, po prejemu prvega računa s položnico.

Reklamacije do roka plačila navedenega na posameznem računu sprejema oddelek Naročnin po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonsko številko 01 24 47 200.

V primeru nerednega poravnavanja obveznosti plačnik na naslednji fakturi prejme opomin z rokom plačila 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava edicije do poravnave dolga in mu založnik lahko zaračuna zakonsko določene zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava edicije ponovno vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom.

V. Cene

Cena enega izvoda tednika Demokracija znaša 3,10 EUR z DDV (5,00%).

Cene naročnin so sledeče:

Mesečno plačilo

MESEČNO PLAČILO

     

MESEC

IZVODI

BREZ POPUSTA

S POPUSTOM

 

JANUAR

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 

FEBRUAR

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

MAREC

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

APRIL

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 

MAJ

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

JUNIJ

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

JULIJ

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 

AVGUST

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

SEPTEMBER

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

OKTOBER

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 

NOVEMBER

4

12,40 EUR

11,78 EUR

 

DECEMBER

5

15,50 EUR

14,73 EUR

 
 

53

164,30 EUR

156,11 EUR

 
         
   

navadno

upokojenci

S POPUSTOM

4 x letno

januar do september

5%

5%

38,29 EUR

 

oktober do december

5%

5%

41,23 EUR

2 x letno

januar do junij

10%

10%

72,54 EUR

 

julij do december

10%

10%

75,33 EUR

1 x letno

 

15%

15%

139,66 EUR

         

TUJINA

poštnina

revija

izvodi

skupaj

članice EU

1,2519 EUR

3,10 EUR

53

230,65 EUR

OSTALO

1,0433 EUR

2,95 EUR

53

211,65 EUR

*Vse cene, razen tujina/ostalo, vključujejo DDV.

Cena enega izvoda elektronskega tednika Demokracija znaša 2,75 EUR z DDV (5,00%).

Mesečna naročnina znaša:

MESEC

IZVODI

SKUPAJ

 

JULIJ

5

13,75 EUR

 

AVGUST

4

11,00 EUR

 

SEPTEMBER

4

11,00 EUR

 

*Vse cene, razen tujina/ostalo, vključujejo DDV.

VI. Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.siali v tiskani in elektronski ediciji podjetja Nova obzorja d. o. o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si.

V primeru podražitve se naročnina plačuje po spremenjeni ceni. Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani www.demokracija.si.

VII. Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave

PRENAROČANJE

Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskano edicijo na svoj počitniški naslov. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki (po pošti ali po elektronski pošti).

Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu. Na počitniški naslov v Sloveniji in v tujini je zagotovljena brezplačna poštna dostava. Dostava na dan izida tiskane edicije, ki je v poslana v tujino ni zagotovljena.

Prenaročilo začne veljati najkasneje tri delovne dni od dneva oddaje zahtevka za prenaročilo.

Prenaročilo velja za najmanj 30 dni oz. po pisnem dogovoru z Oddelkom naročnin.

ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE

Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskane edicije. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti.

V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem začne naročnik ponovno avtomatično prejemati časopis oz. revijo. Izvodi, ki izidejo v času začasne prekinitve dostave in naročniku niso dostavljeni, se mu v primeru, če plačuje naročnino mesečno, ne zaračunajo.

Če plačnik plačuje naročnino vnaprej, se mu strošek za nedostavljene izvode v obdobje začasne prekinitve dostave ne morejo odšteti od že plačane naročnine oz. se mu ti stroški ne povrnejo.

Začasna prekinitev dostave naenkrat ne sme presegati 30-ih dni. V enem letu je lahko dostava skupno prekinjena za največ 30 dni. V primeru, da je začasna prekinitev dostave daljša, velja, da je naročnik tiskano edicijo odpovedal oz. je zanjo prekinil razmerje, kar mora podjetju Nova obzorja d. o. o., sporočiti pisno.

Začasna prekinitev dostave velja za najmanj 14 dni.

VIII. Podatki o naročniku/plačniku

Podjetje Nova obzorja d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da podjetje Nova obzorja, d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja , d. o. o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja, d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004).

Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.demokracija.si se hranijo pri podjetju Nova obzorja d. o. o., zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1).

IX. Dostava

Dostava tiskane edicije na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Naročniki naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja d. o. o.

Reklamacije glede dostave sprejema podjetje Nova obzorja d. o. o., na številki 01 24 47 200, ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

X. Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

Prekinitev naročniškega razmerja oz. odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti.

Odjave sprejemamo pisno do 15. v mesecu z veljavnostjo prvega dne v naslednjem mesecu.

XI. Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja d. o. o.,  naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja.

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 114/2006) in Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 18/93 do 139/2006).

Podjetje Nova obzorja d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Če podjetje ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v 15 dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami splošnih pogojev soglaša.

Veljavnost od 24.6.2020

Potrdil: Jože Biščak, direktor

Add a comment
Piškotki

Piškotke uporabljamo za prilagoditev vsebin in oglasov, za zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analizo našega prometa. Poleg tega analiziramo informacije o vaši uporabi našega spletnega mesta in s tem zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo.